Trang chủ Thể Thao Tái ngộ thầy thời để chỏm, Công Phượng ôm được pháo cứu sinh