Trang chủ Thế Giới Rộ tin đồn đảo chính ở Thái Lan, cảnh sát trong tình trạng báo động