Trang chủ Tin Xứ Nghệ Formosa Hà Tĩnh hỗ trợ 300 triệu kinh phí làm đường cho giáo dân